Pensia de urmaș: cât este, acte necesare și în ce condiții se acordă

Pensia de urmaș: cât este, acte necesare și în ce condiții se acordă
pensia de urmas

Conform legii nr 127/2019  cu privire la sistemul public de pensii, pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

 

De asemenea, e foarte important de știut faptul că în sistemul public de pensii, o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute.

 

Acestea sunt:

 • pensia pentru limită de vârstă (pe care o primesc, la finalul anilor de muncă, cei care au contribuit la sistemul public de pensii)
 • pensia anticipată (pe care o pot primi, dacă îndeplinesc anumite condiții pentru ea, cei care au contribuit la sistemul public de pensii);
 • pensia pentru persoanele cu handicap;
 • pensia de urmaș

 

În articolul de azi vei descoperi informațiile necesare despre pensia de urmaș și anume:

 

Cine are dreptul la pensia de urmaș?

Așa cum am menționat la începutul articolului, pensia de urmaș o primesc copiii și soțul supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

 

Legea pensiei de urmaș actualizată spune:

Art. 76:

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

 

‼️ La împlinirea vârstei de 16 ani, copiii trebuie să prezinte adeverința școlară.

 

‼️ La începutul fiecărui an școlar/universitar copiii trebuie să depună adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs.

 

Art. 77:

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

 

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

 

Art. 78:

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

 

(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

 

Art. 79:

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 77 și la art. 78 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit codului fiscal sau dacă acestea sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Art. 80:

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

 

Cum se stabilește valoarea pentru pensia de urmaș?

Conform art. 81, legea 127 / 2019:

(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din:

a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

 

Cât este pensia de urmaș – calcul valoare minimă și maximă

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din numărul total de puncte realizat de susținător aferent pensiei în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

a) 50% – pentru un singur urmaș;

b) 75% – pentru 2 urmași;

c) 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași.

 

‼️ În cazul copiilor orfani de ambii părinţi: pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

 

Pensiile de urmaș mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON.

 

Recalcularea pensiei de urmaş sau revizuirea acesteia

Pensia de urmaş se poate recalcula prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 

Revizuirea pensiei de urmaş se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

(sursa: https://www.cjpsalaj.ro/pensia-de-urmas/)

 

Acte necesare pensie de urmaș

Documentele necesare ca să te înscrii să primești pensie de urmaș sunt următoarele, după caz:

 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM (formular pentru înregistrarea accidentului de muncă), pentru decesul cauzat de accident de muncă (vezi formular pentru înregistrarea accidentului de muncă);
 • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională;
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

 

Cererea pentru pensia de urmaș se depune, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor specifice pentru aceasta, la casa teritorială de pensii pe a cărei rază își are domiciliul solicitantul.

 

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale și deosebite, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

 

La cât timp vine pensia de urmaș după decizie și cum se acordă?

Pensia de urmaş se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;
 • în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia de urmaş se acordă şi se plăteşte de la data înregistrării cererii.

 

În funcţie de opțiune, plata pensiei se face:

 • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
 • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).

 

‼️ Dacă persoana decedată a participat la un fond de pensii administrat privat și decesul acesteia a avut loc înainte de a avea dreptul la pensia privată, urmașilor îndreptățiți, numiți beneficiari, li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit persoana decedată, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

 

‼️ Beneficiarii pot primi o plată unică sau plați eșalonate în rate timp de maximum cinci ani, fără a datora penalități, dacă nu participă ei înșiși la un fond de pensii administrat privat. În cazul în care urmașii participă la un astfel de fond, aceștia au dreptul să-și cumuleze conturile la un singur fond de pensii.

 

Recapitulare: Când poate solicita soţul supravieţuitor pensia de urmaş?

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş în următoarele cazuri:

 • la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin 10 ani;
 • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
 • indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 • indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 • soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut – până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

 

Sper că te-a ajutat articolul să înțelegi ce ai de făcut ca să beneficiezi de pensia de urmaș. Dacă te încadrezi în unul din cazurile de mai sus, este dreptul tău să o obții și va fi un sprijin binevenit în urma pierderii cuiva drag.

 

Semnatura Leonte Adrian

 

Surse:

https://www.cnpp.ro/pensia-de-urmas1

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro&intPageId=4755

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

La orice oră și de câte ori este nevoie!

X
Porneste conversatia
1
Buna! Vă stăm la dispoziție 24/24 ore, 7/7 zile pentru a vă informa și ajuta în cele mai dificile momente.